Категории продукти

ПРОМОЦИИ

Лубрика DOT 4 - 0.45 л.
Лубрика DOT 4 - 0.45 л.
4.50 лв.


Лубрика Tурбо Дизел 10W40 - 1 л.
Лубрика Tурбо Дизел 10W40 - 1 л.
7.08 лв.


Лубрика Tурбо Дизел 15W40 - 1 л.
Лубрика Tурбо Дизел 15W40 - 1 л.
5.04 лв.


Лубрика Супер плюс 10W40 - 1 л.
Лубрика Супер плюс 10W40 - 1 л.
7.08 лв.


Лубрика Супер бензин 10W40 - 1 л.
Лубрика Супер бензин 10W40 - 1 л.
7.08 лв.


Лубрика ATF Dexron - 18 л.
Лубрика ATF Dexron - 18 л.
78.73 лв.


ВходDesigned by:
SiteGround web hosting Joomla Templates
Наредба за изискванията за третиране и транспортиране на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти ПДФ Печат Е-мейл
Нормативни документи
Начало на статията
Наредба за изискванията за третиране и транспортиране на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти
Раздел 2
Раздел 3
Допълнителна разпоредба
Всички страници

 

 

 

Приета с ПМС № 131 от 13.07.2000 г., обн., ДВ, бр. 59 от 21.07.2000 г., в сила от 1.01.2001 г.

Раздел I

Общи положения

 

Чл. 1. (1) С наредбата се определят изискванията за третиране и транспортиране на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти.

(2) При третиране и транспортиране на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти се спазват международните споразумения, по които Република България е страна - за случаите, когато с тях се поставят допълнителни изисквания към отработените масла и отпадъчните нефтопродукти.

Чл. 2. Целта на наредбата е:

1. осигуряване събирането на отработените масла и отпадъчните нефтопродукти и тяхното последващо преработване или обезвреждане без риск за човешкото здраве и околната среда;

2. въвеждане и функциониране на екологосъобразна система за управление и контрол на дейностите по третиране и транспортиране на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти;

3. предотвратяване и ограничаване замърсяването на въздуха, водите и почвите и ограничаване на рисковете за човешкото здраве в резултат на третиране и транспортиране на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти.

Чл. 3. (1) Отработените масла и отпадъчните нефтопродукти се преработват чрез регенериране.

(2) В случаите, когато техническите условия не позволяват тяхното регенериране, отработените масла и отпадъчните нефтопродукти могат да бъдат изгаряни с оползотворяване на енергията.

(3) В случаите, когато техническите условия не позволяват тяхното регенериране или изгаряне съгласно изискванията по ал. 1 и 2, отработените масла и отпадъчните нефтопродукти се обезвреждат чрез други методи на деструкция или контролирано съхранение.

Чл. 4. Забранява се:

1. изхвърлянето на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти в повърхностните и подземните води, във водите от крайбрежните зони и канализационните системи;

2. съхраняването и/или изхвърлянето на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти, водещо до замърсяване на земята и почвата;

3. неконтролираното изхвърляне на остатъците, отделени при третирането на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти.

4. третирането, в т. ч. изгарянето, на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти при превишаване на установените норми за допустими емисии на вредни вещества в атмосферния въздух или неспазване на свързаните с тях нормативни изисквания.

Чл. 5. (1) Дейностите по събирането, съхраняването, преработването, обезвреждането и транспортирането на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти се извършват от лица, притежаващи съответното разрешение по чл. 37 от Закона за ограничаване на вредното въздействие на отпадъците върху околната среда (ЗОВВООС).

(2) Разрешението по ал. 1 се издава от компетентните органи по чл. 37 ЗОВВООС, включително след проверка на инсталациите, потвърждаваща, че са взети необходимите мерки за опазване на човешкото здраве и околната среда.

(3) Резултатите от проверката по ал. 2 са основание за издаване или отказ за издаване на разрешението.

(4) Компетентните органи по чл. 37 ЗОВВООС периодично, поне един път годишно, проверяват лицата по ал. 1 за установяване съответствието на условията по управление на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти с тези в издадените разрешения.

Чл. 6. (1) Физическите и юридическите лица - притежатели на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти и/или извършващи дейности по събирането, съхраняването, преработването, обезвреждането или транспортирането им, подлежат на контрол, включително на периодични проверки за установяване прилагането на изискванията на наредбата.

(2) Контролът по управление на отработените масла и отпадъчните нефтопродукти се извършва от органите и по реда на глава пета, раздел III от ЗОВВООС.

(3) Компетентните органи по чл. 11, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда осигуряват достъп на обществеността до издадените разрешения за третиране и транспортиране на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти и резултатите от контролните проверки по чл. 5, ал. 4.

Чл. 7. Лицата, извършващи дейностите събиране, съхраняване, обезвреждане и/или преработване на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти, водят отчетни книги и изготвят и представят в регионалните инспекции по околната среда и водите годишни отчети за опасни отпадъци съгласно изискванията на Наредба № 10 от 1998 г. за реда за оформянето на документите относно отчета и информацията за управлението на дейностите по отпадъците (ДВ, бр. 151 от 1998 г.).

Чл. 8. Физическите и юридическите лица, които притежават отработени масла и отпадъчни нефтопродукти и не могат да осигурят тяхното преработване или обезвреждане съгласно чл. 3, ги предават на лицата по чл. 5, ал. 1 въз основа на договор най-малко веднъж на 6 месеца.

  

Търси продукт

Вашата кошница

VirtueMart
Кошницата Ви е празна.

Последни продукти

Антифриз концентрат G-12+
Антифриз концентрат G-12+
8.40 лв.
Антифриз концентрат GM-72 - 1 кг.
Антифриз концентрат GM-72  - 1 кг.
3.84 лв.

Реклама

Препоръчано:
Школа ИНТЕНЗИВ
Езиково и компютърно обучение на високо ниво.
Онлайн езиково обучение
Изучавайте в удобно за вас време от дома си
Интернет зоомагазин
Интернет зоомагазин
Габровският портал
Информация за града, много снимки, фирмена информация, реклама.
Зоомагазин
Най-добрият зоомагазин в Габрово
Ерозийни и CNC машини
Нови и втора употреба машини, гаранционен и извънгаранционен сервиз, резервни части.