Категории продукти

ПРОМОЦИИ

Лубрика Супер бензин 10W40 - 1 л.
Лубрика Супер бензин 10W40 - 1 л.
7.08 лв.


Лубрика Супер плюс 10W40 - 1 л.
Лубрика Супер плюс 10W40 - 1 л.
7.08 лв.


Лубрика ATF Dexron - 18 л.
Лубрика ATF Dexron - 18 л.
78.73 лв.


Лубрика DOT 4 - 0.45 л.
Лубрика DOT 4 - 0.45 л.
4.50 лв.


Лубрика Tурбо Дизел 10W40 - 1 л.
Лубрика Tурбо Дизел 10W40 - 1 л.
7.08 лв.


Лубрика Tурбо Дизел 15W40 - 1 л.
Лубрика Tурбо Дизел 15W40 - 1 л.
5.04 лв.


ВходDesigned by:
SiteGround web hosting Joomla Templates
Tрансмисионни масла - I част ПДФ Печат Е-мейл

1. Общи сведения
Трансмисионното масло се явява компонент от машини, имащи особено значение за зъбните предавки и трансмисиите. По време на работа на машините маслото влиза в контакт с голяма част от възлите и детайлите, вградени в тях. Освен основна функция на смазване на плъзгащи и търкалящи се контакти, маслото изпълнява задача по охлаждане и отвеждане на топлина, образуваща се в триещите и плъзгащи възли.
Сравняването на разходите свързани с производството на такива елементи, като трансмисии за машини, както и ролкови лагери, зъбни колела, валци, уплътнения или скоростни кутии, показват, че смазочното масло се явява компонент на трансмисиите, които могат да бъдат произведени с относително прост и евтин способ. Но за осигуряването на надеждна експлоатация и дълготрайност на машините подбора на подходящо смазочно масло по време на проектирането и строителството на машини има не по-малко, а понякога и решаващо значение, отколкото подбора на възли и детайли на машините. Например нов сачмен лагер поставен на синхронен генератор без смазка може да проработи максимум четири минути. Сачменият лагер от същия тип и условия може да работи няколко часа, ако в лагера се прибави приблизително 2 мл смазочно масло. За смазване на зъбни предавки и трансмисии се използват различни типове смазочни масла, състоящи се основно от базови масла и присадки, специално подбрани към базовото масло с отчитане областта на използване. 
Изброените по-долу базови масла се използват не само в трансмисионните масла, но и във много масла с друго предназначение:
• минерални масла;
• синтетични въглеводороди (ПАО);
• полиалкиленгликоли (хомополимери);
• сложни естери (екологически чисти масла, основно на синтетична основа);
• нафтенови масла (рапично масло, рициново масло).
Нарeд с различнитe типове базови масла, тип и количество присадки (изборът на които силно зависи от базовото масло) оказва значително влияние на функцията и експлоатационния срок на трансмисиите.
По принцип, всеки тип на пазара на смазочни масла, включва моторни масла, може да се използват във всяка зъбна предавка и трансмисии, да осигурят тяхната функционалност. Но и трябва да се знае за рисковете. Много често за смазване се използват най-добрите от смазочните масла, които се използват без знания за работни и околни условия, в което се и таи опасността. Към работните условия се отнасят периоди на превключвания и усилия, предавани от трансмисиите, т. е. така наречените относителни натоварвания на всеки възел на машините в резултат от операционна скорост и предаване на въртящ момент. Работата на трансмисиите предизвикват фрикционни загуби във всички плъзгащи и търкалящи контакти, в резултат от което възлите прегряват. В тези случаи е недостатъчно или ненадлежн
o смазване, често в съчетание с неадекватно охлаждане на точките с фрикционен контакт, което води до бърз отказ на системите. 
Често критерии за отказ на зъбни предавки и трансмисии се явяват:
• екстремално абразивно износване;
• преждевременна загуба на устойчивост към износване, стареене на възлите и детайлите;
• заяждане и драскотини на фрикционните контакти.
Изборът на смазочни масла, не адаптирани към съответстващи конструкции и възли, към работни и околни условия на експлоатация на зъбни предавки и трансмисии, може в случай на ранен отказ на машините да доведе до максимални следващи повреди, дори до отказ на цялата система. В голяма част от случаите това се явява резултат от опити да се икономиса за сметка на използване на сравнително евтини смазочни материали. Този пример нагледно показва значението на смазочното масло като неотменим елемент на съвременните зъбни предавки и трансмисии.

2. Изисквания към трансмисионни смазочни масла

В много области на конструиране на машини предаването на въртящ момент играе решаваща роля. На рис. 1 и 2 е даден общ обзор на различни типове трансмисии, използвани днес.
Всеки отделен по-долу упоменат тип предаване на въртящ момент изисква индивидуално търсене към смазочно масло, което трябва да удовлетворява надеждна експлоатация на машините и технологичните установки. Така например, високонатоварено масло в хипоидни зъбни предавки трябва да притежава висока окислителна стабилност заедно с много добри противозадирни и противоизносни (носещи) свойства поради високи натоварвания в зацепващите зъби. В същото време за образуването на носещ и решаващ филм с дебелина, достатъчна за нормално смазване и охлаждане на контактите при плъзгане и търкаляне в хипоидните предавки се изисква смазочно масло с адекватно висок вискозитет при работни температури.


От друга страна, смазочни масла използвани  в хидродинамични зъбни предавки, например в хидротрансформатори, хидродинамични мокри съединители, гасители и т. н., не  е задължително да имат добри противозадирни свойства. Но те трябва да имат висока окислителна стабилност. Но поради зависещи от вискозитета загуби на смазочно масло, използвано в хидродинамичните зъбни предавки, то трябва да има явно по-малък вискозитет при работни температури в сравнение с масла, използвани в хипоидни  зъбни предавки.
По-горе упоменатите типове зъбни предавки се използват в конструкции на машини и технологични установки с променлив експлоатационен срок. Изисквания, предявявани към такива зъбни предавки, следва да се разглеждат в мащаби на промишлени отрасли, където експлоатационния срок и интервалите между смяната на масла са строго регламентирани. На рис. 3 са представени експлоатационни срокове на машини, използвани в голяма част от промишлените отрасли, използващи зъбни предавки за предаване на въртящ момент.


От тази рисунка се виждат различията в експлоатационните срокове: от 100 до 500 работни часа за зъбни предавки в битовата техника и над 100 000 ч за зъбни предавки, използвани в машините за производство на хартии.
Топлообразуването в зъбните предавки води до отделяне на топлина и повишаване на температурата в картера. Това има голямо значение за експлоатационния срок на маслата, защото високата температура ускорява процеса на стареене и следователно може да доведе до съкращаване на експлоатационния срок. Топлообразуването и следователно, температурата на маслата зависят от типа зъбни предавки, предаването на въртящ момент, натоварването, периода на превключване — непрекъснатата или прекъсвана работа — и от околните условия: използването на зъбни предавки в топли или студени климатични условия, на мобилни или стационарни установки.
Зъбни предавки се нуждаят от увеличен експлоатационен срок, например на машините за производство на хартия или преси, които имат установени експлоатационни срокове за смяна на масла в зависимост от механически и термични условия и от препоръките на производители. Ако предположим, че средната температура в картера на такива трансмисии е приблизително 90 °С, то в този случай маслото следва да се сменя на всеки 25 000 ч работа. Повишаването на температурата в картера на 10 °К води до 50% съкращаване на експлоатационния срок, докато намаляването на температурата със същата величина двойно увеличава експлоатационния срок на маслото, като цяло.
За съвременни зъбни предавки се изискват масла с кратки или средни експлоатационни срокове. Те се използват например в леките автомобили или в мобилни хидравлични системи с едно зареждане за целия експлоатационен срок. Температурата в картера на такива трансмисии често достига до 130 °С, затова за такива зъбни предавки се препоръчват синтетични масла. Например, за тези предавки са пригодни такива синтетични масла, като полиалкиленгликоли, гликоли или синтетични въглеводороди, намаляващи фрикционните загуби и следователно температурата в трансмисиите. Като цяло експлоатационния срок и следователно, срока на смяна на синтетични масла е три пъти по-дълъг в сравнение с минералните масла. Но и към днешна дата цените на синтетичните масла също са в три пъти по-високи от минералните.
В съответствие със степента на пазара мобилните и стационарни зъбни предавки се разделят на зъбни предавки с индустриално и автомобилно предназначение, което е показано на рис. 3. По отношение на потребителя трансмисионните масла за битова и работна техника следва да се има в предвид, че тяхната роля е минимална, затова изискваните експлоатационни срокове са сравнително кратки. В голяма част от случаите тези машини се смазват не с масло, а с пластични смазки.

3. Трибология на зъбните предавки

Съществуват значителни различия между трибологията на зъбните предавки от една страна и трибологията на радиалните и ролкови лагери от друга, защото условията на смазване, характеризиращи плъзгащите и търкалящи контакти в зъбните колела се отличават от условията в радиалните и ролкови лагери. Както е показано на рис. 4, условията на смазване в зъбни контакти са най-трудни. Затова основно изискване към смазочното масло за зъбни предавки се явява елемент от особено внимание.

 


3.1. Условия на триене в различни типове зъбни предавки

3.1.1. Зъбни колела
Зъбните колела се различават по типовете на тяхното зацепване, които често се срещат в зъбни предавки от смесена форма. По принцип, различните типове зацепване или разполагането на зъбни колела и оси в зъбните предавки имат решаващо значение за класификацията на зъбните предавки (което е видно от сравнението на рис. 1 и 2). На рис. 5 схематично са показани типовете зъбни предавки, използвани днес.

3.1.2. Условия на натоварване и скорости по време на зъбно зацепване
Различните типове зъбни предавки, показани на рис. 5, отговарят на изискванията на закона за зъбното зацепване. Всеки тип зъбни предавки е ограничен от максимално предаващ въртящ момент в съответствие със своите специфични различни геометрични отношения и работни условия. Този максимален предаващ въртящ момент се явява резултат от максимално допустими натоварвания на зъбците, създаващи база за максимално предаване на въртящ момент от една страна, и отношение на скорости на търкаляне и плъзгане в зъбно зацепване, водещо до максимално предавана скорост на въртене на зъбните предавки от едната страна. Произведение на максимално предаващ въртящ момент и скоростта на въртене се явяват максимално предаваната мощност на зъбното предаване. 


Рис.5. Различни типове зъбни предавки.

Ключов фактор се явява налягането в контакта на плъзгане и търкаляне, относителното натоварване в контакта на зъбното зацепване и фактическото отношение на скоростите на плъзгане в зъбното зацепване. Разпределението на тези фактори по време на зъбното зацепване на цилиндрично правозъбно предаване с некоректирани профили е показано на рис. 6 — на изпитателно зъбно предаване тип GC, използвано в изпитания на микропитинг. По принцип, рис. 6 може да бъде пренесено на всеки друг тип зъбно предаване в съответствие с рис. 5.
Натоварването и повърхностната скорост на зъбците се характеризира с постоянно изменение на условията на линиите на зацепване на зъбите. Сумата на нормалните скорости на зъбите е равна на фактическата хидродинамична скорост V. Различната скорост на плъзгане на зъбците е равна на фактическата скорост на плъзгане Vg. Заедно с локалните фактически контактни налягания или т. н. контактни налягания на плъзгане и търкаляне значенията на тази скорост на плъзгане води до фрикционни загуби, тангенциално към зъбите и следователно до повишаване на температурата в контакта на плъзгане и търкаляне. Само в полюса на зацепването на контакта С, както е показано на рис. 6, може да се наблюдава чисто движение на търкаляне без скорост на плъзгане във всички зацепени зъбци в тази точка.

3.1.3. Разпределение на статистическото и динамични натоварвания в зъбното зацепване


Съдейки по зъбния контакт, показан на рис. 6, може да се предположи разпределение на статистическо натоварване до линията на зацепване. В зоната на единичното зъбно зацепване всяко натоварване се предава чрез една двойка зъбни колела, докато в зоната на зацепване на две зъбни предавки натоварването се осигурява от две двойки зъбни колела. Благодарeние на еластичността на зъбите прехода от двойно зацепване към единично и обратно става не скокообразно, а приблизително линейно.
Зъбното зацепване представлява вибрираща система, която в зависимост от геометрията и работната зона разкрива разпределението на динамичното натоварване, отличава се, а понякога и немного превъзхожда разпределението на статистическото натоварване, както е показано на рис. 10.7.

В тази вибрираща система смазочното масло оказва абсорбиращ ефект, за което особено важен е вискозитета на смазочното масло. В този контекст следва да се напомни, че колкото е по-голяма абсорбцията в зъбното зацепване, което например е достигнато благодарение на използването на смазочно масло с по-висок вискозитет, толкова е по-високо нивото на намаляване на шума при работа на зъбните предавки при едновременна конверсия на поглъщане на енергия в топлинна енергия и в резултат, по-висока повърхностна температура в зоната на зацепване и в зъбното предаване.

3.1.4. Образуване на смазочен филм в зоната на зацепване на зъбите
При известни данни, такива като локална геометрия, натоварване и скорост в зъбния контакт, в зоната на зацепване може да се получи характеристика на налягане по Херц, като решаваща механична нормална сила за несмазващ контакт при плъзгани и търкаляне във всяка точка на зацепване на зъбите (което може да се сравни с рис. 6). Ако във високонатоварен зъбен контакт се образува разделящ еластохидродинамичен филм, то може да се предположи, че налягането, температурата и разпределението на смазочното масло ще съответства на показаното на рис. 8.


Важен фактор за оценка на риска при правилен избор на смазочен материал и условията на смазване се явява минималната дебелина на смазочния филм. За избягване на метален контакт на повърхностите на зъбците и за отвеждане на топлината, образувала се в зоната на контакта, за сметка на триене и абсорбция е необходимо наличие на смазочен филм с минимална достатъчна дебелина. По минимална дебелина на смазочния филм, може да се оцени текущото състояние на зъбния контакт. Нестационарното състояние на контакта плъзгане-търкаляне се явява причина за различни условия на смазване във всяка точка на контакта на линията на зацепване на зъбите.
В полюса на зъбното зацепване С, където аналогично на ролковия лагер става чист спад на движение или движение на търкаляне без плъзгане, може да се оценят относително оптималните условия на смазване. Условията на смазване по време на зацепване и изхода на зъбците от зацепване за по-малко благоприятни заради относително високите значения на скоростите на плъзгане.
Oще един фактор, негативно влияещ на образуването на смазочен филм в зъбния контакт се явява изхвърлянето на смазочен филм от върха на зъбците на зъбните колела при всяко зацепване. Геометрията на глaвите на зъбите в зацепването (за сравнение, 3.2, рис. 12) представлява особен интерес. Смазочният филм трябва да бъде регенериран на тази глава на зъба с всяко ново зацепване и да се разпръсква при всяко излизане на зъбците от зацепването. Така зъбния контакт се характеризира с непостоянни условия, които като цяло влошават условията на образуване на смазочен филм. Случва се зъбното предаване да се характеризира с геометрията на зъбното зацепване като неблагоприятна от гледна точка на смазката поради относително високите скорости на плъзгане заедно с линията на зацепване в зъбното предаване на този тип (например,в хипоидни или цилиндрични червячни зъбни предавки). В такъв случай тези зъбни предавки се подлагат на значително големи фрикционни загуби и по-високи контактни температури при плъзгане-търкаляне, в сравнение с простите цилиндрични зъбни предавки със съпоставими или еквивалентни характеристики с относително ниски степени на скорости на плъзгане.
По време на работа хипоидните и цилиндрични зъбни предавки, в сравнение с цилиндричните правозъбни предавки, се забелязва по-бързо повишаване на температурите, което корелира с по-високи температури в картера. Това води до понижаване нивото на ефективност на зъбните предавки и предизвиква търсене на разработка на специални масла за зъбни предавки от този тип.
Например, в хипоидни предавки те предизвикват повишение на носещата (противоизносна) способност на смазочното масло, докато при червячните зъбни предавки смазочните масла с нисък коефициент на триене оказват положително влияние на защитата на зъбното зацепване и експлоатационния срок на зъбното предаване. 

3.1.5. Условия на смазване
Детайлно съблюдаване и оценка на условията при смазване в зъбните контакти е необходимо да се отдели голямо внимание на стадии проектиране на зъбните предавки за избягване повреда на зъбците и осигуряване на дълготрайна и безпроблемна функционална работа на зъбните предавки.
В зависимост от локалната сила, контактното налягане, температура и с отчитане стойността на материала на зъбните колела и смазочното масло, се разчита дебелината на смазочния филм по всички линии на зацепване в зъбните предавки. Това изчисление включва в себе си изчисление на дебелината на смазочния филм, динамичния вискозитет на смазочния материал и коефициента на налягане (2000 атм) при масова температура на повърхността на зъбните колела. По мнението на специалисти, упоменатата процедура позволява да се получи полезна информация за фактическата дебелина на смазочния филм в зъбния контакт. Ползвайки този метод, сега по принцип може да концентрираме внимание на полюса на зацепването С. Благодарение на бързата разработка и с помощта на съвременните експлоатационни средства на обработка на данни много по-сложна оценка на зъбното зацепване се явява само дело на време и днес вече е разработен стендов метод.
Конкретни условия на смазване в зъбния контакт се определя изхождайки от фактическата величина на грапавостта на зъбците, а дебелината на филма се изчислява по уравнението:

λ=hmin/Rα=2hmin/(Rα1+Rα2)

където λ — дебелина на филма, hmin— минимална дебелина на филма, a Rα1— средноаритметична грапавина на повърхността на зъбците на водещата зъбна двойка (Rα1) и колелата (Rα2).
В много изследвания относителната дебелина се използва, като ориентирана величина за качествена оценка на вероятността от отказ на зъбците. На база многочислени наблюдения условията на смазване се подразделят на два режима:

Относителна дебелина на филм λ > 2
Повърхността на зъбците обикновено се разделя на хидро или еластохидродинамичен смазочен филм с достатъчна дебелина. Вискозитетът на смазочното масло се явява важно свойство. При дългосрочна експлоатация става незначително износване. Повреждане на повърхността не се забелязва.

Относителна дебелина на филм λ < 0,7 (гранично значение).
Много индустриални зъбни предавки се експлоатират в режим, който може да се нарече режим на гранично смазване. Падането под критично значение увеличава риска от повреди на повърхностите и гранично износване. В този режим правилния избор на смазочно масло в съчетание със съответни присадки към него придобива особено значение.
На рис. 9 са показани условия на смазване в зъбен контакт. Ако в зъбния контакт се достигне гранично мазане, то за избягване повредите на повърхността на зъбците трябва да бъде защитена от непосредствения контакт тип метал-метал.


При по-голяма дебелина на филма (λ > 2) ефекта от вискозитета на смазочното масло е достатъчно. В нискоскоростни зъбни предавки в съчетание с ниски температури в картера и малки окръжни скорости условията при гранично смазване се подобряват с приемане на полярни маслени съединения мастни киселини или твърди частици (молибденов дисулфид молибден, графит и т. н.). Благодарение на ниската скорост тези съединения могат да образуват физически слой на повърхностите и да се създаде постоянна защита от износване.
Във високоскоростни зъбни предавки със сравнително високи температури в картера и висока окръжна скоростю противозадирните присадки подобряват смазочния ефект в условия на гранично смазване (λ < 0,7). В зависимост от температурата на повърхността на контакта противозадирните присадки встъпват в химическа реакция с повърхността на контакта на зъбците. Тази реакция води до образуването на сапун между металите, който служи като плъзгащ слой, предотвратяващ контакта между металите и намаляването на нагряването.

3.2. Специфични повреди на зъбните предавки и трансмисий

При проектиране на зъбни предавки следва преди всичко да се осигури достатъчно обеми смазочно масло във всички режими на експлоатация, във всички контактни точки на плъзгане-търкаляне и особено в зацепването. Ако това изискване е изпълнено, то при ниско натоварени режими на експлоатация сериозни откази в зъбните предавки обикновено няма (с изключение на корозия и т. н.). Повредите в зъбните предавки винаги се явяват резултат от голямо натоварване, т. е. много високо локално натоварване на съответстваща комбинация материал-смазочно масло. При конструиране на зъбни предавки преди всичко следва да се разглеждат ограниченията на конструкционните материали, включително материала на зъбните колела. В краткосрочна перспектива правилния подбор на смазочен материал може да помогне да се избегне повреда при зацепване и други компоненти в случаи, когато те ненадеждно са скоординирани с материали и условия при експлоатация.
Повреди на зъбни колела поради лош подбор на смазочен материал се делят на три категории (табл. 1).

Таблица 1. Характеристики при повредени зъбни предавки

Повреждане

Характеристики

Износ

Непрекъснато износване

Образуване на грапавини и задир

Внезапни контакти тип метал—метал

Умора (на метала)

Микрошупли и шупли (точкова корозия)


3.2.1. Износване
Непрекъснато износване се наблюдава при ниски скорости и при смесено или гранично смазване. Стандартизиран разчет на износването засега не съществува. 
На рис. 10 е показан пример на зъбци с типични характеристики при износване. Усуканата форма на зъбците свидетелства за микрошупли в зоната на върховете и основание за непрекъснато износване и повреда на зъбното колело до средния сектор на зъбците.

За намаляване износването на зъбните предавки значително влияние може да окаже закалката на зъбните колела и правилния подбор на съответен смазочен материал. В частност, нитрираните зъбни колела притежават най-висока устойчивост към износване, докато както и двойка зъбни колела със заздравена повърхност и зъбни колела подложени на термична закалка с рязко охлаждане, а така също закалки с отвръщане, характеризиращи се с много висока степен на износване при аналогични условия на експлоатация.
Високовискозитетни смазочни масла, съдържащи противоизносни, т.н. AW присадки, положително влияят на носещата способност на зъбните двойки.

3.2.2. Образуване на грапавини и задир
Образуването на грапавини и задир на зъбците се наблюдава предимно при използването на средни до високи скорости и в зъбни зацепвания с опростена повърхност. Контактните повърхности се сваряват за кратко време. Високата скорост на взаимно плъзгане в контактните повърхности мигновено разрушава тези заваряващи съединения, предизвикващи типични явления на образуване на грапавини и задир (рис. 11).

Затова такъв род повреди винаги се наблюдават в зоните на сцепление на зъбците, често на върха и основата, там където скоростите на плъзгане са много високи (в сравнение с рис. 6). Образуването на грапавини е в резултат от внезапна повреда, която може да предизвика даже еднократно натоварване. Внезапното образуване на грапавини може да доведе до пълно разрушаване на зъбците.
Повърхностите на скоро произведени зъбни колела без разработка са екстремално подложени на образуване на грапавини. Опитът показва, че натоварването на противозадирните способности на зъбните колела без разработка представляват едва от 20% от натоварваните способности на зъбните колела с добре разработени повърхности. Чрез въвеждането в смазочното масло на съответстващи противозадирни (ЕР) присадки, носещата (противозадирна) способност на зъбните предавки може да бъде увеличена пет и повече пъти.
Както е показано на рис. 12, смесено повреждане във вид на износване и заяждане може да стане по време на зацепване на върховете на зъбците. Това явление често се наблюдава в много високонатоварени зъбни зацепвания с нескоректирани профили.


3.2.3. Микропитинг (микроточкова корозия)
Микропитингът на зъбците може да се наблюдава в зъбните зацепвания със закалена повърхност практически във всички скорости диапазони. Зъбци с грапави повърхности особенно много са подложени на микропитинг. Микропитингът се развива главно в зоната на отрицателна скорост при плъзгане или напрежение, развиващa се при триене под началната окръжност във вид на повреда в следствие на умора на метала. В този случай това води до образуване на микроскопични малки пукнатини. При продължителни повреди тези първи микроцепнатини водят до отклонение на формите на профилите на резците на зъбите. Накрая това способства за усилване на динамичните и други видове повреди (питинг на износване, образуване на пукнатини в зъбите). 
На рис. 13 e показан зъбен резец, поразен от микропитинг.

Смазочното масло, удовлетворяващо изискванията относно влиянието на микропиттинг, трябва да има достатъчно висок вискозитет и съответстваща система от присадки. При избор на необходима система от присадки работния вискозитет или температурата на зъбните предавки има първостепенно значение.
Опитът показва, че някои системи от присадки към смазочните масла, например при температура на трансмисионното масло в резервоара от 90 °С, притежава много висока устойчивост към микропитинг и много ниска устойчивост при температура на маслото в резервоара от 60 или 120 °С.
Toвa e необходимо да се отчита при избор на съответен смазочен материал. Методите на изпитания помагат да се изработи нужното масло. Определянето на носеща способност на смазочното масло, т. е. неговата способност да предотвратява микропитинг се осъществява с помоща на изпитателни методи. 

3.2.4 Питинг (точкова корозия)
Поражение от питинг — това е умора на метала, наблюдавано, както на подложените на закаляване и отпускане зъбни зацепления, така и на зъбни предавки със закалена повърхност за всички типове зъбни предавки и във всеки скоростен диапазон.
В зъбни зацепвания със закалена повърхност питинга обикновено поразява само няколко или (по-често) даже един зъб (рис. 14). На останалите зъби не се виждат никакви признаци на повреди. За разлика от зъбните зацепвания със закалена повърхност на зъбните предавки, подложени на закалка и отпускане, много често биват поразени от питинг, равномерно разпределени по цялата ширина на зъба, а така също по всички зъбци по периметър (рис. 15).
Питингът се наблюдава главно в центъра на зъбците на височина на делителната окръжност на зъбните колела, т. е. в зоната на най-високо натоварване (единично-зъбно) при зацепване или на най-големите амплитуди от циклите при напрежение. Тук се нблюдава най-бързата умора на материала.
Твърдостта на материала на зъбните колела и циклите на напрежение, които този материал трябва да издържа при изпитание на умора, дълговременно и перманентно служат, като база за дългосрочно и перманентно проектиране на зъбни предавки. Изследванията са показали, че по принцип е възможно влиянието на смазочния материал на повишаването устойчивостта към питинг.
Като цяло повишаването на вискозитета на смазочния материал увеличава експлоатационния срок на зъбните предавки. Но не винаги е възможно и целесъобразно да се увеличава вискозитета на маслата в зъбните предавания (по-високи вихрови загуби).


Днес се наблюдава тенденция за приемане на нисковискозитетни масла, особено за трансмисионни масла на леки и товарни автомобили.
Резултатите от изследванията показват, че на пазара има системи от присадки към смазочни масла, по-скоро към нисковискозитетни масла (течности за автоматични трансмисии — ATF), които положително влияят на повишаване устойчивостта на зъбните предавки по отношение на питингово натоварване.

3.2.5. Напукване на зъбите
До днес напукването на зъбите е било обосновано изключително от механизми на разкъсване, зависещи от качеството на материала (стомана), от който е изработено зъбното предаване. Трибологията не оказва непосредствено влияние на напукването на зъбите. Това явление се упоминава тук само за общо сведение. Но косвено смазочния материал може да способства за образуването на пукнатини в зъбите. Например, прегряването на зъбните предавки или смазочното масло (ускорено стареене на маслото) може да доведе до нарушаване на смазочния слой или до нещо подобно. Тогава изменението в структурата на метала на зъбното предаване в следствие на прегряването рано или късно ще доведат до образуването на пукнатини. Те се образуват и в зъби, които преди са били поразени от микропитинг.

 

 

 

 

Търси продукт

Вашата кошница

VirtueMart
Кошницата Ви е празна.

Последни продукти

Антифриз концентрат G-12+
Антифриз концентрат G-12+
8.40 лв.
Антифриз концентрат GM-72 - 1 кг.
Антифриз концентрат GM-72  - 1 кг.
3.84 лв.

Реклама

Препоръчано:
Школа ИНТЕНЗИВ
Езиково и компютърно обучение на високо ниво.
Онлайн езиково обучение
Изучавайте в удобно за вас време от дома си
Интернет зоомагазин
Интернет зоомагазин
Габровският портал
Информация за града, много снимки, фирмена информация, реклама.
Зоомагазин
Най-добрият зоомагазин в Габрово
Ерозийни и CNC машини
Нови и втора употреба машини, гаранционен и извънгаранционен сервиз, резервни части.