Категории продукти

ПРОМОЦИИ

Лубрика Супер плюс 10W40 - 1 л.
Лубрика Супер плюс 10W40 - 1 л.
7.08 лв.


Лубрика ATF Dexron - 18 л.
Лубрика ATF Dexron - 18 л.
78.73 лв.


Лубрика Супер бензин 10W40 - 1 л.
Лубрика Супер бензин 10W40 - 1 л.
7.08 лв.


Лубрика Tурбо Дизел 10W40 - 1 л.
Лубрика Tурбо Дизел 10W40 - 1 л.
7.08 лв.


Лубрика DOT 4 - 0.45 л.
Лубрика DOT 4 - 0.45 л.
4.50 лв.


Лубрика Tурбо Дизел 15W40 - 1 л.
Лубрика Tурбо Дизел 15W40 - 1 л.
5.04 лв.


ВходDesigned by:
SiteGround web hosting Joomla Templates
Масла за хладилни машини ПДФ Печат Е-мейл
Маслото за компресора на хладилните машини заема специално място в технологиите на компресорните масла. Очакваната продължителна експлоатация на компресорите на хладилните машини е непосредствено свързана с високо качество на използваните масла. Взаимодействието с различни вещества, с които се намират в контакт маслата за хладилни машини и особено екстремално високи и екстремално ниски работни температури обуславят много специфични изисквания предявявани към рефрижераторните масла.
Основната функция на компресорните масла се заключава в смазване на бутала или ротори, уплътнение на клапани и в някои случаи, уплътнения на контактни пръстени. Освен това, маслото трябва да разсейва топлината от горещите възли на компресора и да способства за уплътнение на камерите за сгъстяване и клапаните. Маслото за компресори на хладилни машини служи, като хидравличен регулатор и функционална течност в компресори на хладилни машини. Много е важно, хладилното масло, достигнало студените секции на контура във вид на маслени пари или маслена мъглявина или в резултат от разбъркване, при всякакви условия на експлоатация да се връща в компресора с помощта на механични средства (маслен сепаратор) или с поток от хладилен агент (разтворимост в хладилен агент). На рис. 1. е показан принцип на охлаждащ цикъл със сгъстени пари, а на рис. 2. Е приведена опростена схема на рефрижераторна система.

 
2. Минимални изисквания към масла за хладилни машини

Основни изисквания към масла за хладилни машини са изложени в DIN 51 503-1. Този стандарт определя основните изисквания към масла от даден тип в зависимост от средата, подложена на компресия. Внедрените нови, не съдържащи хлор полярни хладагенти тип HFC R134а (вместо CFC R 12) са довели до необходимост от преразглеждане на стандарта DIN 51 503, който в ноември 1997 г. е бил модифициран под название DIN 51 503-1.

2.1. DIN 51503-1: Масла за хладилни машини, минимални изисквания.

Маслата за хладилни машини се класифицират по група в алфавитен порядък в зависимост от хладилния агент, подложени на компресия:
КАА — хладилни масла, неразтворими в амоняк, амонячни (NH3) масла;
КАВ — хладилни масла, разтворими в амоняк, амонячни (NH3) масла;
КС — хладилни масла за частично и напълно халогенизирани, флуорирани и хлорирани въглеводороди (CFC, HCFC);
KD — хладилни масла за частично и напълно флуорирани въглеводороди (FC, HFC);
КЕ — хладилни масла за въглеводородни хладилни агенти, такива като пропан или изобутан.
Съществуващите типове хладагенти се съдържат в DIN 8960 и в стандарта ASHRAE (ANSI/ASHRAE 34-1992) на Американската асоциация на инженерите по отопление, охлаждане и климатизация на въздуха. Освен външен вид, плътност (ISO 3675) и вискозитет (DIN 51 550) задължителни се явяват още редица свойства:

 

Свойство

Стандарт за съответствие

Течливост в U-образна тръба

DIN 51 568

Пламна температура

DIN-ISO 2592

Киселинно число

DIN 51 558-3

Число на сапунизация

DIN 51559

Оксидна пепелност

DIN EN 6245

Съдържание на вода (К. F.)

DIN 51 777-1 и 51 777-2

Температура на течливост

DIN ISO 3016

Смесимост на хладилния агент

E DIN 51 514 („Интервал на смесимост“)

Съвместимост на хладагента с R 134а

ASHRAE 97/83 („Тест на Спаучус“)


Но този набор от свойства не винаги дава достатъчно информация за пригодността на това или друго рефрижераторно масло.
В табл. 1. са приведени обзорни данни по представени на пазара важни хладилни агенти и хладилни масла.

Таблица 1. . Класификация на важни хладагенти и хладилни масла

Хладагенти и хладилни масла, не съдържащи хлор

ASHRAE (название)

Търговско име

Химическо название / (формула)

Хладилно маслоa)

 

R 134а

Различни

CH2FCF3

РОЕ, РАGв)

 

R 507

Solkane 507, AZ 50

R 125/R 143а

РОЕ

 

R 404 А

Различни

R 125/R143а/R134а

РОЕ

 

R 407 С

Различни

R 32/R 125/ R134а

РОЕ

 

R 410 A

Solkane 410, AZ 20

R 32/R 125

РОЕ

 

R 600а/R 290

Изобутан/пропан

С4Н103Н8

ММ/АБ

 

R 717

Амоний

NH3

ММ/ПАО/АБ

 

R 744

Въглероден диоксид

CO2

Синтетично масло6)

 

R 723

60%-NH3, 40% — диметилестер

NH3/DME

АБ/ПАО

Хладагенти и хладилни масла за замяна на остарели хладагенти

ASHRAE (название)

Търговсо име

Химическо название / (формула)

Хладилно масло

 

R 22

Различни

CHCIF2

ММ/АБ

 

R 401 A

MP 39

R 22/R 152а/R 124

ММ/АБ

 

R 401 В

MP 66

R 22/R 152а/R 124

ММ/АБ

 

R 402 А/В

HP 80/81

R 22/R 125/R 290

ММ/АБ

 

R 403 А/В

69 S/L

R 22/R 218/R 290

ММ/АБ

 

R 408 A

FX 10

R 22/R 143а/R 125

ММ/АБ

а) АБ — алкилбензолно масло; ММ — минерално масло; PAG — полиалкиленгликол;
РОЕ — полиестерно масло.
б) Продукт в стадии на разработка; РОЕ, РАG... с AW/ЕР (противоизносни/противозадирни) присадки.
в) PAG — за A/С R134а-система.Критерии за оценка на хладилни масла се съдържа в DIN 51503-2.

3. Класификация на хладилни масла

3.1. Минерални масла (ММ) — депарафинизирани нафтенови хладилни масла

Нафтенови минерални масла все още се явяват важна група масла за компресори на хладилни машини, използващи амонячни (NH3) хладагенти заедно с CFC и HCF (например, R27). Нафтеновите минерални масла — това са масла, съдържащи над 38% въглерод в нафтенови X(N) връзки. Нафтеновите хладилни масла, по принцип притежават много ниски температури на застиване, добра нискотемпературна течливост и висока термическа и химическа стабилност. За тяхното производство обикновено се отбират специални фракции.

3.2. Минерални масла (МО) — парафинови хладилни масла

Парафиновите минерални масла — това масла, съдържащи под 33% въглерод в нафтенови X(N) връзки. Парафиновите хладилни масла са идеални за използване в турбокомпресори R11 и R12 („стар тип“) (ISO VG 68 и 100) благодарение на добрите вискозитетно-температурни характеристики. Тези масла не се препоръчват за други компресори, защото по принцип са недостатъчно стабилни в хладагенти (например, R22 има недостатъчен интервал на смесимост). Като цяло ясна граница между парафиновите и нафтенови масла не съществува.

3.3. Полусинтетични хладилни масла — смес от алкилбензоли и минерални масла (ММ/АБ)

Полусинтетичните хладилни масла представляват смес от високостабилни алкилбензоли и високоочистени минерални масла. Присъствието на алкилбензоли значително повишава разтворимостта и стабилността на нафтеновите компоненти. Съотношението на синтетичните компоненти се намира в предели 30-60%. Полусинтетичните масла се препоръчват за системи тип CFC/HCFC, системи R22 със средно и ниско температурен режим и за хладилни канали (например, смеси 401 А/В, 402 А/В и R22).

3.4. Напълно синтетични хладилни масла — алкилбензоли (АБ)

Напълно синтетичните хладилни масла на основа химически и термически високоустойчиви алкилбензоли се използват вече редица години. За тяхното приготвяне се използват внимателно отбрани и подложени на специална очистка алкилароматни съединения. Маслата се подлагат на няколко сложни стадии на обработка с цел отстраняване на трудноразтворимите парафини и други замърсяващи примеси, включително сяра. Масла на основа алкилбензоли притежават превъзходна разтворимост в хладагенти тип CFC/HCFC (например, R22, R502) и в техните смеси при температура на изпарение под -80 °С (например, R22). Алкилбензоли от клас ISO VG 46 и 68 са особено приемливи за амонячни компресори с много високи температури на изхода, използвани в сложни условия на експлоатация. В сравнение с хладилните масла на основа минерални масла алкилбензолите образуват по-малко кокс и други отлагания при стартиране на компресора. Алкилбензолите се използват в херметически уплътнени и полууплътнени компресори. Те се използват в съчетание с такива хладагенти, като R401 А/В, R402A/B, R22, а така също с пропан/изобутан. Във връзка с измененията в структурата на химическата промишленост в бъдеще се очаква дефицит от суровина за получаване на алкилбензоли.

3.5. Напълно синтетични хладилни масла — ПАО

Благодарение на своята висока термична стабилност ПАО се препоръчва за амонячни (NH3) компресори. Образуване на продукти от окисление (кокс) е изключено даже при високи температури на компресора. В сравнение с минералните масла използването на ПАО позволява да се намали количеството маслена мъглявина и пари масла, натрупани в маслените сепаратори (особено в случаи на винтови компресори). Съдържанието на масло в парите на хладагента също може да бъде сведено до минимум. Благодарение на своята химическа структура ПАО притежават добри вискозитетно-температурни характеристики (висок вискозитетен индекс) и като следствие, висока нискотемпературна течливост. Ниските температури на застиване и вискозитета на тези продукти гарантират удовлетворителна циркулация на маслата даже при температура на изпарение —50 °С, което е важно за използване в неотдавна разработените пластинчати изпарители. ПАО с вискозитетен клас ISO VG 68 обикновено се използва във винтови и бутални амонячни компресори.

3.6. Напълно синтетични хладилни масла — сложни полиоли естери (РОЕ)

Минерални масла, алкилбензоли или ПАО, използвани, като масла за компресори на хладилни машини, са неразтворими или недостатъчно разтворими в такива нови, не съдържащи хлор смеси от хладагенти, като R134a, R404, R507. Това е довело до разработката на хладилни масла на основа сложни полиоли естери, разтворими в хладагенти FC и HFC (по DIN 8960). Тези продукти притежават висока химическа и термична стабилност. Законодателен акт, приет през 1991 г., предписва постепенно прекратяване на използваните хлоросъдъръжащи хладагенти CFC във всички хладилни установки. От януари 1995 г. в новото оборудване трябвало е да бъде напълно изключено използването на хладилни масла CFC R134а и особено на R22, които са били заменени на CFC R12. Teзи заместващи хладагенти, така както и синтетичните масла на основа сложни полиоли естери в последно време са получили широко признание. Естерни масла се използват във всички хладилни системи, в които се използват хладагенти R134a, R404а и смеси на FC и HFC. Продукти съответстващи на вискозитет (ISO VG10-320) могат да се използват в промишлени и битови винтови и бутални компресори. Следва особено да се подчертае необходимостта от строго съблюдаване на препоръките на производителите на компресори по отношение на вискозитет при използване на маслата. Аналогично всички естерни масла наситени и всокоочистени масла на основа сложни полиоли естери могат да се подлагат на хидролиза (разцепване на сложните естери във вода в частични сложни естери и киселини съединения) при контакт с вода в компресора. Затова е важно при съхранение и използване на тези продукти да бъдат защитени от контакт с вода и влага. Естерните масла се подлагат на свръхисушаване и се съхраняват в херметични метални съдове със съдържание на вода не повече от 30—100 ppm в азотна атмосфера.

Сложните полиоли естери притежават следните особени свойства:
• превъзходна разтворимост в хладагенти FC и HFC;
• изключване натрупване на масло в кондензатора/изпарителя;
• постоянна топлопроводност;
• висок естествен ВИ, добри вискозитетно-температурни характеристики и следователно добра смазваща способност при високи температури;
• много добра термична и химическа стабилност даже в присъствие на хладагент;
• превъзходна нискотемпературна течливост;
• дълготрайност (дълъг експлоатационен период);
• съвместимост с всички уплътнителни материали, например NRB (бутодиен-акрилонитрилинен каучук), HNBR, EPDM (три етилен-пропиленов каучук с диенов сомономер) и други материали;
• продуктите се подлагат на свръхисушаване.
Сложните полиоли естери — хигроскопични (т. е. силно поглъщат вода). Смазочните масла на тази основа могат да се хидролизират при продължително съхранение, ако съдържанието на вода в тях не превишава 200 ppm.
Хидролиз — това е разцепване на сложните естери на киселинни компоненти.

Пределни значения и важни характеристики на хладилни масла на основа сложни полиоли естери (РОЕ) REN1SO TRITON SE/SEZ

Свойства

Ед. измерване

Свежо масло

Работило масло

Кинематичен вискозитет, 40 °С

мм2

ISO VG +/-10%,

ISO VG +/-10%

Киселинно число
(с хладагенти тип HFC, например R134а)

мг КОН/г

<0,05

> 0,2 — високо значение
> 0,5 — смяна на масло

Киселинно число
(с хладагенти тип HFC/ HCFC, например R22)

> 0,07 — високо значение
> 0,1 — смяна ма масло

Съдържание на вода

ppm

< 30 (< 50)

> 100 — високо значение
> 200 — смяна на маслото

Елементи, съдържащи се в продукти от износване (например, Fe, Аl, Сu)

ppm

0

> 20 — високо значение
> 40 — смяна на масло


Смяна на система CFC на други хладагенти (методи Retrofit и Drop-in)

Retrofit и Drop-in — названия на два способа по смяна на CFCсистеми на други хладагенти.

Retrofit

Методът Retrofit подразбира смяна на самия хладагент (например, R12), а така също хладилно масло на основа минерално масло (остатъчното минерално масло в системата може да бъде сведено до минимум) с използването на специални методики. Освен това, при ред на случаи е необходима модификация или смяна на реда възли в системата — разширителни клапани, сухи газоочистители или уплътнения.
В методът Retrofit се предполага използване на дълготрайни хладагенти-заменители (например R134а и эстерни масла). Използването на този подход е свързано с големи разходи и е оправдано само за нови системи.

Drop-in

Методът Drop-in предполага смяна само на хладагента. Характеристиките на новия хладагент трябва да бъдат аналогични с характеристиките на заменяемия продукт (от гледна точка на съвместимостта с минерални масла или с алкилбензоли) в такава степен, че да се изключи необходимостта от модификация или смяна на други възли в системата. Препоръчва се установка на разширителен клапан в изходно положение и изключване на неговото прегряване. Хладагенти-заместители обикновено представляват аеотропни смеси от HCFC хладагент тип R22 смеси. Благодарение на своята сравнително ниска стойност метода Drop-in се препоръчва за по стари системи.
Хладагенти, използвани в този метод, по принцип, представляват смес от хладагенти R22 и HFC. Тъй като R22 се явява озоноразрушаващо вещество, неговото по-нататъшно използване не е перспективно. В Германия, например закона забранява използване на CFC, разрешава използване на R22 само в нови системи до 2000 г. По тази причина хладагенти тип Drop-in се препоръчват само за системи с експлоатационен срок, близък до завършването, или за системи, в които е невъзможна смяната на масло. В много случаи се препоръчва преход на алкилбензоли или смес от алкилат с минерално масло. (Забележка: те са способни да отстранят хлоросъдържащите замърсяващи примеси и други остатъци от циркулиращите системи с хладагент.).

3.7. Напълно синтетични хладилни масла — полигликоли (PAG) за R134а

За системи кондициониращи въздуха в леки автомобили се използват напълно синтетични хладилни масла на основа полигликоли тип R134а. Наред с използването на масла R134а вместо R12 в системите на автомобилно кондициониране на въздуха болшинството такива компресори са разчетени на използване на масла на основа полиалкиленгликоли (PAG). Тези полиалкиленгликоли не винаги са съвместими и смесими с нормални масла на основа минерални масла, алкилбензоли или сложни естери, на което следва да се обръща внимание при ремонт и техническо обслужване на такива системи. Полигликолите по своята природа се явяват полярни вещества и затова се смесват с R234a. Полярните свойства правят полигликолите много хидроскопични, което е необходимо да се отчита при боравене с тези специални смазочни масла. При зареждане съдържанието на вода в полигликолевите масла трябва да бъде под 700—1000 ppm (за свежо масло по DIN 51 503-1 — 300 ppm). Хладилните масла на основа PAG се подлагат на внимателно осушаване преди употреба.

3.8. Напълно синтетични хладилни масла — полигликоли за NH3

Напълно синтетични хладилни масла на основа полигликоли (ISO VG 68, ISO VG 100), разтворими или частично разтворими в амоняк. Преди за амонячни системи са се използвали нафтенови минерални масла, алкилбензоли и РАG Проблемите при обогатяване на маслата и отлагания в такива системи са добре изучени. Полигликолите притежават добра разтворимост и смесимост с амонячните хладагенти, което позволява в бъдеще да се създават нови нискотемпературни системи със сухи изпарения. Внимателно подбраните синтетически компоненти имат превъзходни вискозитетно-температурни характеристики и висока термична стабилност. Съдържанието на вода в маслото на основа полигликоли трябва да се поддържа на ниско ниво (около 300-500 ppm). Следва да се избягва смесване или замърсяване на минералните масла.

3.9. Други синтетични течности

Преди при температура на изпарение под —120 °С се е използвало полисилициева киселина и синтетични течности на основа сложни естери. Продукти на основа нисковискозитетни силиконови масла (полидеметилсилоксани — PDMS) също намират приложение за това предназначение. Съгласно препоръки на производители, алтернатива се явява използването на нисковискозитетни полиестерни масла.

3.10. Хладилни масла за СO2

Натуралният хладагент СO2 широко се използва от много ползватели. Свойствата на сместа СO2 с масла още не е до край изучена (както в суб- така и в транскритични условия). Като цяло може да се отбележи, че разтворимостта на СO2 в естерно масло тип РОЕ е по-добре, отколкото в полигликолеви хладилни масла РАG. Съответстващи хладилни масла за СO2 се намират в стадии на разработка. Наред с разтворимостта важен фактор се явява също така термичната стабилност (температурата на изхода на компресора е между 160— 180 °С).
Масла, традиционно използвани за компресори и хладилни машини са приведени в табл. 2.
СO2 като хладагент намира все по- широко използване в промишлеността в системи за дълбоко замразяване (нискотемпературни каскади) за климатконтрол в топлинни помпени системи и в рефрижераторни контейнери. Тези установки могат да работят както в транс- така и в субкритични условия.
Специални синтетични масла на основа сложни полиоли естери (POEs — ISO VG 55, 85, 130, 170) със специални противоизносни и противозадирни присадки (за намаляване и предотвратяване на проблеми, свързани с износване) се използват в така наречени индустриални системи. Тези полиестерни масла се отличават с регулируема разтворимост в O2 (намален вискозитет на смес РОЕ— СО2 трябва да се намира под контрол) и превъзходна смесимост (отсъствие на смесимост ш интервал до минус 40 °С), което гарантира течливост и връщане на маслото от изпарителя в компресора. Транскритичните системи на кондициониране на въздух в автобуси работят на специални масла на основа сложни полиоли естери. Въглеродният диоксид в автомобилните системи на кондициониране на въздуха в близко бъдеще ще бъде заменен на R134a (изключване на използване на СO2 е започнало от 2011/2012 г.). В тези субкритични системи на кондициониране на въздух с използване на СO2 ще се използват специално подбрани и пределно надеждни PAG с противоизносни и противозадирни присадки за осигуряване на гарантирана стабилна работа в течение на целия експлоатационен срок на компресора в тежки условия на транскритически процеси с използване на СO2. На стадии на разглеждане се намира също така използване на специални естерни масла.

Таблица 2. Списък на масла, традиционно използвани за компресори на хладилни машини.
Следва да се отчитат препоръките на производителите по вискозитет на маслата

Тип компресор Хладилен агент въглеводородa) (например, R290,R660 а) Амонякб) NH3 CFC, HFC (например, R12, R22) CFC, HFCв) (например, R134а, R404а) Drop in (замяна) (например, R402A,R403A)
Херметични компресори (например, бутални компресори) ММ
АБ
ISO VG 7-32
- MM
АБ
(ММ/АБ)
ISO VG 15-46
РОЕ
ISO VG 10-32
ММ/АБ
ISO VG 32
Открити бутални компресори ММ
АБ
ПАО
ISO VG 46-100
MM
АБ
ПАО, PAG
ISO VG 32-68
MM
АБ
MM/AБ
ISO VG 32-100
РОЕ
ISO VG 32-68
ММ/АБ
ISO VG 32-68
Полухерметични компресори ММ
АБ
ПАО
ISO VG 46-100
- MM
АБ
ММ/АБ
ISO VG 32-100
РОЕ
ISO VG 32-68
ММ/АБ
ISO VG 32-68
Спирални компресори  

-

MM
АБ
ISO VG 32-100
РОЕ
ISO VG 32-68
ММ/АБ
ISO VG 32-68
Винтови компресори MM
АБ
ПАО, PAG
ISO VG 68-220
MM
АБ
ПАО, PAG
ISO VG 32-68
MM
АБ
ISO VG 68-220
РОЕ
ISO VG 100-320
ММ/АБ
ISO VG 32-68
Турбокомпресори MM
ПАО, PAG
ISO VG 68-100
г) MM
ISO VG 68-220
POЕ
ISO VG 68-220
ММ/АБ
ISO VG 68
MM — минерално масло; АБ — алкилбензол; АБ/ММ — смес от минерално масло—алкилбензол; PAG — полиалкиленгликол; РОЕ— сложни естери полиоли.
а) PAG — масла, разтворими във въглеводород (намален вискозитет): ММ, АБ и ПА високо разтворими във въглеводороди (много намален вискозитет).
б) ММ, АБ и ПАО неразтворими в амоняк, PAG (частично) разтворим в амоняк.
ISO VG 68 се използва в бутални компресори, масла до ISO VG 220 се използват във винтови компресори, при това следва да се използват компоненти, съвместими с PAG, и да се взема под внимание хигроскопичността на PAG.
в) Масла PAG се използват в автомобилни и тракторни системи за климатизиране на въздух R134a (PAG46, PAG 100); масла РОЕ и PAG са хигроскопични.
г) Обикновено не съдържат масла.


3.11. Омедняване

Това явление често се среща при използване на хладилен агент тип R. Мед от рефрижераторноя контур се разтваря в смазочно масло и се разпространява по системата, където се отлага основно на горещи метални повърхности. Ако механичните възли в системите се експлоатират с пределни допуски, то това може да доведе до отказ на лагерите и контактните пръстени. Докато омедняването непосредствено не е свързано с маслото, някои свойства на маслата могат да способстват за възникване на това явление. Съдържание на смола и сяра в добро хладилно масло намиращи се долната част на праговото значение, при превишаване може да възникнат благоприятни условия за омедняване. Омедняването способства за недостатъчна стабилност на маслата-хладагента, присъствие на влага в системата (високо съдържание на вода в маслото), различен род замърсители, окисление на маслата с хладилен агент, а така също стареене на маслата в следствие на контакт с кислород и други фактори.

4. Типове компресори

Компресорът като важен елемент от хладилната система изпомпва газообразен хладилен агент по контура и компресира изпарилия се хладилен агент до налягане на втечняване, необходимо за изпускане на топлина. На рис. 3 е приведена класификация на използвани днес компресори за хладилни машини в съответствие с техните конструктивни особености. Компресорите се подразделят на две групи: изместващ тип, който, периодически нагнетява хладилния агент във все по-намаляващо пространство, и динамичен тип, който непрекъснато нагнетява хладилния агент за повишаване на налягането.

5. Избор на вискозитет

5.1. Общ обзор

Инструкциите по избор на смазочни масла за компресори на хладилни машини по принцип не се отличават от общите инструкции по смазване на машини и оборудване: за високооборотни машини се използват масла с по-малък вискозитет, отколкото за бавноходни. При високи натоварвания на лагерите се използват по-вискозитетни масла, отколкото за по-слабо натоварени лагери. Освен това, за компресорите на хладилните машини са необходими масла със значително по-нисък вискозитет в сравнение с величини, разчетени според теорията на хидродинамичното мазане.
Tози факт е доказан от многогодишния практически опит и обоснован от теорията на еластохидродинамичното смазване. При избор на вискозитет е необходимо да се отчита влиянието на хладилния агент на работния вискозитет на хлодилното масло. В случай на бутални компресори вискозитета на маслото зависи от налягането в картера, докато във винтовите компресори — от налягането на изхода на (налягане в масления сепаратор). В промишлеността хладилните системи се експлоатират с използване на хлорирани хладилни агенти за осигуряване на известен надежден резерв. Съединенията на хлора се явяват превъзходни противозадирни присадки, защитаващи от износване. Затова преди използващите се хладилни масла с CFCs се разглеждат като съдържащи „противоизносни“ агенти в случаи, когато хладилния агент се разтваря в маслото. От момента на внедряване на хладилни агенти, не съдържащи хлор, тази функция трябва да изпълнява хладилното масло или другите присадки. По-долу се разглеждат някои зависимости, които е необходимо да се отчитат за правилния избор на маслото за компресорите на хладилните машини. При това винаги следва да се знаят техническите характеристики (TAS), съдържащи важна информация както за производителите, така и за ползвателите на компресорите.
Вискозитетът се явява най-важен параметър за определяне смазващите свойства на маслата или смесването на маслото с хладилния агент. При изчисляване натоварването на лагерите вискозитета на смесване на маслото с хладилния агент следва да се разглежда, като вискозитет на чистото масло. Това се отнася към хидродинамичното смазване на цилиндричните плъзгащи лагери. По отношение на смазването на бутални и винтови компресори допълнителен фактор се явява явлението гранично триене на сместа. По принцип възвратно-постъпателните бутални компресори се смазват с масла ISO VG 32, 46 и 68, а винтовите компресори - ISO VG150,170, 220 и 320 в зависимост от хладилния агент, температура, налягане и разтворимост на хладилния агент в маслото.

5.2. Зависимост на концентрацията на сместа от температура и налягане (RENISO Triton SE55-R 134а)

На рис. 4 е показано, колко хладилния агент е разтворим в хладилното масло при насищане в определени работни условия (налягане и температура). Тъй като насищането зависи от времето, то концентрациите, показани на графиката, са по-високи в сравнение с фактическите значения и могат да се разглеждат, като максимална концентрация във всякакви зададени условия на експлоатация Вискозитетът, който може да се извади по показанията на концентрацията на сместа, повишава коефициента на надеждност при всякакви изчисления на натоварване на лагери. На приведената графика концентрацията може да бъде отнесена към точка с определено налягане и с определена температура.

5.3. Зависимост на вискозитета на сместа от температурата, налягане и концентрация на хладилния агент (RENISO Triton SЕ55-R 134а)

Точната концентрация на хладилния агент в системата в зависимост от налягане и температура, както е показано на рис. 4 и рис. 5, може да се използва за разчитане показанията на кинематичния вискозитет на смесите масла и хладилен агент при определено налягане, температура и концентрация на хладилния агент по лявата скала (в единици кинематичен вискозитет, равни на 10-6м2/с = 1 мм2/с). На графиката е показан вискозитета в зависимост от температурата на сместа на маслото и хладилния агент в различни концентрации.

 

Ако трябва да се определи вискозитета на сместа (което се измерва в състояние на равновесие) и концентрацията на хладилния агент, разчетени по налягане и температура, не известно, може ли да се възползваме от тези графики. Получените величини определят конкуриращото влияние на повишен вискозитет при намаляване температурата на маслото и намаляване на вискозитета за сметка на намаляване разтворимостта на хладилния агент в маслото при понижени температури. Този факт има съществено значение при разработката на конструкции и функционирането на компресора на хладилната машина. Затова не следва да се допуска достигане на максимален вискозитет на маслото в проблемни точки на контура при циркулация (например, във възходящ поток на изпарителя). Важно е също така да не се допускат в картера на компресора величини, показани в лявата скала от вискозитетно-температурната графика, защото в такива условия даже най- незначителните колебания на температурата могат да окажат съществено влияние на вискозитета.

5.4. Плътност на смесите в зависимост от температура и концентрация на хладилния агент (RENISO Triton SE55-R 134а, рис. 6)

Плътността на смесване на масло с хладилен агент зависи от вискозитетно-температурните характеристики на маслото и хладилния агент (рис.6).

 

5.5. Интервал на смесимост, праг на разтворимост (RENISO Triton SE55-R 134а; рис. 7)

Хладилните агенти тип R се отнасят към групата на добре разтворимите в масла хладилни агенти. Но не всички те са способни да се смесват с хладилни масла при всякакви температури и във всякакви концентрации. В случаи когато, например се охлаждат напълно разтворена смес от масло и хладилен агент, то в определен момент тя се разделя на две течни фази. Тази област на частична разтворимост се нарича интервал на смесимост (miscibility gap). Интервалът на смесимост зависи от тип хладилен агент, а така също в значителна степен от типа на х¬аодилното масло. Разтворимостта на хладилния агент се определя статически по метода Е DIN 51 514. При обикновени използвания интервала на смесимост (с алкилбензоли) за такива хладилни агенти, като R22, не се явява съществен проблем. За някои други хладилни агенти са характерни прагови значения. Интервалът на смесване има голямо значение за контура на циркулацията. Ако съотношението масло-хладилен агент се намира в пределите на интервала на смесимост, то могат да възникнат проблеми, предизвикани от отлагане на обогатени с масло течни фази в колектори, кондензатори, изпарители и в картера. За оросителни изпарители се изисква максимално възможно количество хладилен агент за разтваряне при температура на изпарение без разделение на фазите. На рис. 7 са показани различни примери на прагова разтворимост.


 

6. Изводи

Изборът на оптимално масло за компресор на хладилна машина зависи от спецификациите на компресора, а така също от особеностите на системата, като цяло и използването на хладилен агент. Най-важен фактор се явяват смазочните свойства на хладилното масло и всякакви взаимодействия с хладилния агент, изпаряемост, а така също разтворимост и поведение на смолите. Освен традиционни хладилни масла на основа минерални масла се е появило и нов важно поколение масла на основа сложни естери за хладилни агенти, не съдържащи хлор. Полигликол R124a се използва в автомобилните системи за климатизиране на въздуха. ПАО и частично разтворими масла на база полигликоли намират все по-широко използване в амонячни системи. Хладилен агент на основа СO2 в бъдеще ще получават разпространение в нестационарни използвания и ще заменят R 134а в много области. В промишлените системи на основа СO2 се използват специални масла на основа сложни естери с противоизносни и противозадирни присадки. В автомобилните системи за климатизиране на въздуха ще намерят използване специални синтетични полигликоли.

 

 

Търси продукт

Вашата кошница

VirtueMart
Кошницата Ви е празна.

Последни продукти

Антифриз концентрат G-12+
Антифриз концентрат G-12+
8.40 лв.
Антифриз концентрат GM-72 - 1 кг.
Антифриз концентрат GM-72  - 1 кг.
3.84 лв.

Реклама

Препоръчано:
Школа ИНТЕНЗИВ
Езиково и компютърно обучение на високо ниво.
Онлайн езиково обучение
Изучавайте в удобно за вас време от дома си
Интернет зоомагазин
Интернет зоомагазин
Габровският портал
Информация за града, много снимки, фирмена информация, реклама.
Зоомагазин
Най-добрият зоомагазин в Габрово
Ерозийни и CNC машини
Нови и втора употреба машини, гаранционен и извънгаранционен сервиз, резервни части.