Категории продукти

ПРОМОЦИИ

Лубрика Tурбо Дизел 15W40 - 1 л.
Лубрика Tурбо Дизел 15W40 - 1 л.
5.04 лв.


Лубрика ATF Dexron - 18 л.
Лубрика ATF Dexron - 18 л.
78.73 лв.


Лубрика Tурбо Дизел 10W40 - 1 л.
Лубрика Tурбо Дизел 10W40 - 1 л.
7.08 лв.


Лубрика DOT 4 - 0.45 л.
Лубрика DOT 4 - 0.45 л.
4.50 лв.


Лубрика Супер бензин 10W40 - 1 л.
Лубрика Супер бензин 10W40 - 1 л.
7.08 лв.


Лубрика Супер плюс 10W40 - 1 л.
Лубрика Супер плюс 10W40 - 1 л.
7.08 лв.


ВходDesigned by:
SiteGround web hosting Joomla Templates
Водосмесими СОТ: присадки, типове СОТ по състав ПДФ Печат Е-мейл

1. Ингхибитори на корозия и други присадки

В случаи когато при използване на емулсии важна роля в защитата от корозия играят анионните емулгатори, особено сапуни и сулфонати, широко се използват инхибиторни системи на основа продукти, не съдържащи минерално масло, което създава определени проблеми. Голямо значение на инхибиращи системи в СОЖ с ниско съдържание или отсъствие на минерално масло е довело до отделяне на съответстващи типове инхибитори на корозия за по- точна класификация на продукти. Например,карбоксилатен тип (алканоламинни соли на карбоновите киселини), боратен тип (натриев борат) или п-трет-бутилбензойна киселина, която поради токсичност днес се използва само в изключителен случай. Карбоновите киселини, особено алкалните и алкиламинните соли, вече много години се използват в СОТ. Все по-голямо използване намират новите инхибитори на основа технически достъпни производни на карбонови киселини. В табл. 1 са посочени важни групи инхибитори на корозия за водосмесими СОТ.


Таблица 1. Важни групи инхибитори на корозия за водосмесими СОТ


  Алкални и алкиламинни соли на карбонови киселини
  Сулфонати
  Алкални и алкиламинни соли на нафтенови киселини (нафтенати)
  Амини
  Производни на бензойна киселина (производни на п-трет-бутилбензойна киселелина)
  Аминни соли на кисели сложни естери на фосфорна киселина
  Съединения на бора (амиди на борната киселина)
  Алкален нитрит (натриев нитрит)
  Алкален карбонат
  Производни на карбоновите киселини
  Алкилсулфонамиди на карбоновите киселини
  Арилсулфонамиди на карбоновите киселини
  Мастни саркозиди
  Фенокси производни
  Натриев МолибдатПет примера за композиции СОТ с ниско или не съдържащо минерално масло приведени в табл.2 с указване съдържанието на инхибитори на корозия.

 Таблица 2. Пет примера на композиции СОТ с указание съдържанието на инхибитори на корозия в %мас.

 Инхибираща система тип сулфонат-нафтенат-нитрит

 14,0

 Минерално масло

 1,1

 Натриев сулфонат

 1,6

 Натриев Ннфтенат

 8,0

 Нафтенова киселина

 11,8

 Моноизопропаноламин

 2,5

 Натриев нитрит

 61,0

 Вода

 Инхибираща система тип борат-амид-карбоксилат

 20,7

 Минерално масло

 15,8

 Вода

 5,8

 Натриев борат

 12,6

 Блок-съполимер полипропилен-етиленоксид

 8,0

 Амид на мастните киселини

 37,1

 Алканоламинна сол на карбоновата киселина

 Инхибираща система тип борамид

 30,0

 Амид на борната киселина

 5,0

 Сложен полиeстер

 10,0

 Алканоламин

 1,0

 Биоцид

 54,0

 Вода

 Инхибираща система тип карбоксилат

 30,0

 Алканоламинни соли на карбоновата киселина

 10,0

 Алканоламин

 1,0

 Биоцид

 59,0

 Вода

 Инхибиторна система тип карбоксилат

 25,0

 Алканоламинни соли на олефиновата киселина

 5,0

 Въглеводороди (минерално масло)

 5,0

 Гликол

 1,0

 Биоцид

 64,0

 ВодаСтабилизатори, солюбилизатори
 
Лошата разтваряща способност на маслата по отношение към присадките може да бъде преодоляна с помощта на т. н. съвместими агенти (гликоли, спирт). Така може също така да се стабилизират концентратите за продължително съхранение при ниски температури. Термин „стабилизатори” за тази група вещества означава подобряване на стабилността на емулсиите на водосмесимите продукти.

Антиразпенващи агенти
 
СОТ с високо съдържание на ПАВ са склонни към пенообразуване в процеса на изпозлване. Затова в композициите на водосмесимите СОТ понякога се включват антиразпенващи агенти. Важни групи продукти, използвани за тази цел се явяват силиконите, в частност диметилсилоксан. Тази група антиразпенващи агенти трудно се поддава на отстраняване с използване на обикновени методи на очистка. Затова присъствието даже на много малки количества от тези продукти може да доведе до проблеми, свързани с лакирани покрития и термична обработка на метални изделия, например при азотиране или цементация. За предотвратяване на тези проблеми много голямо значение имат втората група материали на основа органомодифицирани силикати. Тези вещества леко се поддават на отстраняване благодарение на своя преимуществено органичен характер, полярност и затова свободни от упоменати по-горе недостатъци. Понякога за това предназначение се използват даже нейоногенни ПАВ. Пеногасители или антиразпенващи агенти на основа силикати непропорционално се заменят от други охлаждащи компоненти.

Комплексообразущи агенти
Тези продукти, използвани в несмегчена вода се използват за получаване на водосмесими СОТ (концентрати). Помътняване и утаяване може да бъде предотвратено със смекчаващ ефект. Използване на комплексообразуващи агенти в смесими с вода продукти може да изключи усиленото образуване на калциеви сапуни и да се увеличи експлоатациония срок на емулсията, особено в случаи на СОТ с високо съдържание на анионни ПАВ. Окислително стареене на СОТ може да бъде намалено посредством комплексоване с метални йони, притежаващи каталитични свойства. Доказано е също така, че комплексообразуващите агенти в съчетание с някои биоциди, особено триазинами, притежават бактерициден ефект.
     Най- значителна група комплексообразуващи агенти представляват производните на етилендиамина на тетрауксусната киселина (EDTA). Но използването на комплексообразуващи агенти е нежелателно, когато разделението на отработени емулсии се извършва от ултрафилтрация, защото йонните комплекси на тежките метали могат да мигрират във водната фаза, което води до нежелателно високо съдържание на тежки метали. Това може да окаже вредно влияние на утилизацията на отработени течности поради превишеното пределно допустимо съдържание на тежки метали.

2. Типове СОТ по състав

2.1. СОТ, съдържащи емулгатори

На рис. 1 е показан състава на три типа водосмесими СОТ (в масова степен) и модели на тяхната дисперсия. Продукт 1 на тази рисунка съдържа приблизително 60% минерално масло и 24% емулгатори включително анионни инхибитори на корозия. Водосмесимите продукти на тези концентрати представляват типични емулсии на минерално масло с млечно-бял цвят, а понякога и ярко син или опалов цвят. Докато се явява, като правило, тези СОТ да са  с универсално използване (груба механическа операция). В сравнение с продукт 2 модела на дисперсия съдържа сравнително груби капки емулсии с малко количество излишни емулгатори, имащи форма на колоиден мицел.

 

     Водосмесимите СОТ, съдържащи приблизително 70% минерално масло и 15—20% эмулсия, винаги образуват млечно-бяла емулсия, често с понижена електролитна стабилност.
     Аналогични на тях по външен вид се явяват продукти, които освен голямо количество минерално масло, съдържат и значителна степен мастни продукти. Смазочните свойства се подобряват благодарение на полярни компоненти, особено при провеждане на сложни операции на леки и цветни метали. Типичен състав на такива продукти съдържат: 15 %мас. емулгатори (сапуни на карбоновата киселина, сулфонати), 15% вътрешни мазнини, 1% биоцид, 69% минерално масло.
     Наред с полярните вещества, в състава на емулгиращите СОТ могат да бъдат включени и различни противозадирни присадки, използвани в смазочните масла. При въвеждане на противозадирни присадки, съдържащи хлор, следва да се отчитат мерки, осигуряващи устойчивост към хидролиза и изключващи хлоридна корозия.
По долу е приведен пример на композиция СОТ с противозадирни присадки на фосфорна и сярна основа. Цифрите са изразени в %мас: 10% сулфирани мастни масла, 4% сулфиран диизобутен, 3% цинков диалкилдитиофосфат, 16% емулгатори (сапуни, сулфонати, нейоногенни емулгатори), 1% други присадки, 2% минерално масло. Използването на противозадирни присадки в СОТ, не съдържащи минерално масло е проблемно. Много водоразтворими компоненти, съдържащи хлор, сяра и фосфор, притежават незначителни противозадирни характеристики. Особено значение в това отношение са придобили триетаноламинните соли на сложните естери.
    СОТ 2 на рис. 1 със съдържание на емулгатори около 30% и около 20% минерално масло образува тънкодисперсна нискоустойчива емулсия с опалов цвят с висок процент на съдържание на емулгатори. Този е типичен представител  на т. н. полусинтетични продукти. Въя Франция този тип често се класифицира сред синтетичните СОТ и смесимите с вода продукти, като псевдоразтвор . Към основната област на използване на продукти от този тип се отнасят високонатоварените системи СОТ с ниска скорост на изтегляне.
    Тип 3 на рис. 1 представлява разтвор, не съдържащ минерално масло. Високата степен на повърхностно-активни вещества, особено във вид на анионни инхибитори на корозия, често отличават тези СОТ от другите продукти, не съдържащи минерално масло. Основните области на използване на този продукт — шлифовални операции. Високото съдържание на ПАВ, не съдържащи минерални масла, като емулгатори се придава на тези продукти с висока чистеща и миеща способност, но склонност към пенообразуване се явява сериозен недостатък. В свеж вид разтворите са прозрачни, помътняване може да бъде предизвикано от емулгиране с индустриални масла. Водосмесимите СОТ от 2-ри и 1-ви тип могат могат да бъдат получени със значително по-малко съдържание на вода. Това е необходимо да се отчита при оценка на продуктите наред с обикновените методи на лабораторни изпитания.

2.2  СОТ, съдържащи полигликоли
 

Независимо от това, че не съдържащите минерално масло СОТ, приведени на рис 1 (тип 3), се използват главно за шлайфане, съществува и голямо число не съдържащи минерално масло продукти, притежаващи по- високи смазочни свойства в сравнение с минералните масла. По своите миещи свойства те, по принцип, отстъпват на продукти с по- високо съдържание на ПАВ. Полигликолите са склонни към образуване на лепкави остатъци в резултат на стареене и взаимодействие със соли на твърда вода, абразиви, оцветители и други йнородни вещества, които, значително ограничават областта на използване на тези продукти. В зависимост от структурата на системите на инхибиране на корозия те могат да притежават способност към бързо разделяне на емулсии на уловени индустриални масла и по принцип, не склонни към емулгиране. За разделение на маслата особено се препоръчва използване на леки фракции. По долу са приведени типичния състав на продуктите с високо съдържание на вода. (в %мас): 25% полигликоли, 26% инхибитори на корозия, 7% други добавки, 42% вода.

2.3. Солни разтвори

По своята химическа природа солните разтвори се явяват прости смазочно-охлаждащи средства. Важни съединения от този тип се явяват такива неорганични соли, като натриев нитрит, алкален карбонат, алкален борат и алкален нитрат, често в съчетания с алканоламини. Преди голямо значение е имало съчетанието на триетаноламин и натриев нитрит, докато днес такава група продукти вече не се използва от много ползватели поради токсикологически съображения (поради образуване на нитрозамини). Продуктите съдържат 17 %мас. Натриев нитрит, 13% триетаноламин, 14% ПАВ, като овлажняващ агент, 15% биоцид (формалдехид), 16% вода.

3. Защита от корозия и методи за изпитание на корозия

Обикновено защита от корозия, осигурявана от СОТ,намалява с увеличаване степента на разбъркване. Затова количеството на продукта и неговите антикорозионни свойства често се определят в лабораторни условия по концентрация, която напълно защитава от корозия или я намалява до определена степен. Най-важните методи на изпитания са описани в
 DIN 51 360, част 1 (метод на изпитание на корозия на Херберт) или IP 125, а така също в DIN 51 360, част 2 (метод на стружка, филтърна хартия). Аналогични методи на изпитания известни под ASTM D 4627 и IP 287, докато френския стандарт NF T 60-188 е аналогичен на метода на Херберт.
     В съответствие с метода на Херберт стоманена стружка се поставя на чугунена пластина и се залива със СОТ със зададена концентрация. След изтичане на 24 ч при стайна температура в изпитателната камера се оценява степента на корозия на стружката и особено на чугунената пластина. Оценк
a се прави по наличие на черни петна (S) и ръжда (R).
     По метода стружка и филтърна хартия- стружка от сив чугун (CG30) се намокря на филтърна хартия с изпитваната СОТ в чашка на Петри при стайна температура в течение на 2 ч. След това се оценява само филтъра на наличие на корозионни петна. Оценка се извършва по четири степени на корозия с отитане, чрез числа корозионни петна и площ, заемана от тези петна на повърхностите на филтъра.
     В тези описани по-горе методи на изпитание материалите могат да се отклоняват от стандарта и да бъдат адаптирани за специални области на използване. Например, стружка в метода на Херберт може да се замени от чугунена стружка, а в метод с използване на стружки и филтърна хартия чугунената стружка може да се замени на стружка от друг материал от числото на описаните в стандарта. В други групи методи на изпитания на корозия се измерва изменението на теглото на изпитваните образци, потопяеми в течност при зададена температура в определен период от време. Тези методи позволяват да се оценят антикорозионните свойства на течностите само в особени случаи на използване и по принцип, нямат голямо значение; понякога те се използват при разработка на нови инхибиторни системи.
     Системите на изпитания на инхибиращи системи за водосмесими СОТ са основани на изпозлване на електромеханични методи — снемане на потенциометрични и галванометрични показания.
     При обработка на леки метали и материали на основа мед незначителни изменения в декоративните повърхности понякога играят важна роля. За определяне на нежелателна корозия на повърхности могат да се използват така наречените нестандартизирани точни методи. В този случай  няколко капки СОТ мог
aт да се нанесат на внимателно подготвена изпитаема повърхност, и корозията може да бъде оценена след изтичане на 16 ч в зададени условия (често при стайна температура). Изпитания на корозия на материали, съдържащи мед, в присъствие на СОТ могат да се произвеждат по метода на корозия на медна пластинка по DIN 51 579 T1 (ISO2160. ASTM D-130, IP 154, NF M07-015). Във всички методи на изпитания на корозия на водосмесимите СОТ има голямо значение качеството на използваната вода. Доказано, е че напълно деминерализираната вода създава по- сложни условия за изпитания в сравнение с твърдата вода.Високото съдържание на хлориди във водата също значително усложнява условията на изпитания.

 

Търси продукт

Вашата кошница

VirtueMart
Кошницата Ви е празна.

Последни продукти

Антифриз концентрат G-12+
Антифриз концентрат G-12+
8.40 лв.
Антифриз концентрат GM-72 - 1 кг.
Антифриз концентрат GM-72  - 1 кг.
3.84 лв.

Реклама

Препоръчано:
Школа ИНТЕНЗИВ
Езиково и компютърно обучение на високо ниво.
Онлайн езиково обучение
Изучавайте в удобно за вас време от дома си
Интернет зоомагазин
Интернет зоомагазин
Габровският портал
Информация за града, много снимки, фирмена информация, реклама.
Зоомагазин
Най-добрият зоомагазин в Габрово
Ерозийни и CNC машини
Нови и втора употреба машини, гаранционен и извънгаранционен сервиз, резервни части.